Kategorie

Informace

Nejprodávanější produkty

Slevy

  • Banner

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

Úvodní stanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) vydává společnost Corsa Tech s.r.o., IČ: 03326683, DIČ : CZ03326683, se sídlem V Zátiší 810/1, Ostrava, 70900, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen „Společnost Corsa Tech s.r.o.“), jako prodávající dále uvedených produktů, a to v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů, včetně vzájemných práv a povinností smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Společností Corsa Tech s.r.o. a jinou osobou.

 

2. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem podmínek nebo na jakémkoli jiném dokumentu nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

3. Tyto podmínky platí i v případě, že Společnost Corsa Tech s.r.o. sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nadstandardní dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

 

Použité pojmy a termíny

 

1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti Corsa Tech s.r.o. objednávku. Na kupujícího se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, s výjimkou ustanovení, která jsou výslovně určena pouze pro kupujícího spotřebitele.

 

2. Kupujícím spotřebitelem je osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání v souladu s těmito podmínkami vystaví Společnosti Corsa Tech s.r.o. objednávku. Na kupujícího spotřebitele se vztahují všechna ustanovení těchto obchodních podmínek, zejména ustanovení, která jsou pro kupujícího spotřebitele výslovně určena.

 

3. Plněním se rozumí zboží dodávané Společností Corsa Tech s.r.o. v souladu s jeho předmětem podnikání.

 

4. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v ceníku, popř. katalogu Společnost Corsa Tech s.r.o. názvem, opatřeny cenou a popř. objednávkovým číslem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech. 

 

5. Nadstandardním zbožím se rozumí zboží neuvedené v ceníku, (popř. uvedené v ceníku s poznámkou „pouze na objednávku“), které Společnost Corsa Tech s.r.o. dodává podle zvláštních ustanovení těchto obchodních podmínek.

 

6. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči Společnosti Corsa Tech s.r.o. s cílem obdržet od něho plnění.

 

Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje, které je kupující povinen uvádět správně a pravdivě:

a) jméno a příjmení, popř. firma kupujícího,

b) bydliště, popř. sídlo kupujícího,

c) dodací a fakturační  adresa, jsou-li odlišné od bydliště nebo sídla kupujícího,

d) IČO a DIČ kupujícího,

e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,

f)  druh zboží a jeho množství,

g) označení zboží podle položek ceníku Společnosti Corsa Tech s.r.o.,

h) podpis kupujícího, popř. statutárního nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat, včetně vypsání jeho jména,

i)  výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly Společnosti Corsa Tech s.r.o. předloženy dříve,

j)  v případě telefonické objednávky namísto ustanovení pod písm. a) až i) uvedení zákaznického hesla nebo čísla vygenerovaného Společností Corsa Tech s.r.o., 

k)   údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně registračního čísla tohoto zápisu, pokud je kupující v obchodním rejstříku zapsán.

 

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Společnost Corsa Tech s.r.o. oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 

Společnost Corsa Tech s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou objednávku, nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím.

 

V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je Společnost Corsa Tech s.r.o. oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Splněním Společnost Corsa Tech s.r.o. v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána Společností Corsa Tech s.r.o. jako formulář ať již v písemné, elektronické či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři.

 

7. Dodávkou či splněním Společnosti Corsa Tech s.r.o. (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak.

 

8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna  v souladu s Reklamačním řádem Společnosti Corsa Tech s.r.o., který je nedílnou součástí těchto podmínek.

 

9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III podmínek.

 

10. Termín splatnosti je den, který určila Společnost Corsa Tech s.r.o. a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet Společnosti Corsa Tech s.r.o. nebo této společnosti uhrazena v hotovosti.

 

11. Pokud není Společností Corsa Tech s.r.o. vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se Ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce Společnosti Corsa Tech s.r.o. ve znění jeho doplňků. Společnost Corsa Tech s.r.o. si vyhrazuje právo ceník libovolně upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle Společnosti Corsa Tech s.r.o. nebo  umístění ceníku na stránky internetového obchodu www.oblecenipromotorkare.cz. O vydání ceníku Společnost Corsa Tech s.r.o. zveřejní informaci na stránce Společnosti Corsa Tech s.r.o. s adresou www.oblecenipromotorkare.cz.

 

12. Backorder je náhradní řešení pro případ, že Společnost Corsa Tech s.r.o. nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že Společnost Corsa Tech s.r.o. po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Nedojde-li ke splnění Společností Corsa Tech s.r.o. v přiměřené dodatečné době, sdělí Společnost Corsa Tech s.r.o. kupujícímu nejbližší možný náhradní termín dodání, popř. navrhne zrušení objednávky.

 

 

 II.

Dodací podmínky

 

1. Předmětem koupě je zboží dodávané Společností Corsa Tech s.r.o.. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle ceníku nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného Společností Corsa Tech s.r.o., popřípadě vygenerováním v on-line systému oblecenipromotorkare.cz.  Společnost Corsa Tech s.r.o. se zavazuje poskytovat informaci o vydání nových ceníků alespoň zveřejněním na internetové stránce.

 

2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí písemnou formou na adresu info@oblecenipromotorkare.cz, formou přenosu dat po síti INTERNET prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněném na webové stránce www.oblecenipromotorkare.cz nebo telefonicky na číslo 778 733 932. V případě objednávky jinou než písemnou formou si Společnost Corsa Tech s.r.o. vyhrazuje právo  neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.

Objednávku nadstandardního zboží je objednavatel povinen učinit vždy v písemné formě.

V případě, že kupující zvolí zaslání objednávky Společnosti Corsa Tech s.r.o. prostřednictvím objednávkového formuláře zveřejněném na webové stránce www.oblecenipromotorkare.cz je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Společnosti Corsa Tech s.r.o. neprodleně po obdržení objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Potvrzení přijetí objednávky dle předchozí věty není akceptací objednávky ze strany Společnosti Corsa Tech s.r.o..

 

3. Společnost Corsa Tech s.r.o. je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči Společnosti Corsa Tech s.r.o. splatné ke dni vystavení objednávky.

 

4. Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, přepravní služby, spedice, popř. vlastním rozvozem Společnosti Corsa Tech s.r.o. za ceny obvyklé  (PPL – 118 Kč, DPD – 139 Kč), pokud není v čl. 6 kupní smlouvy  uvedeno jinak

Převzetí zboží potvrdí kupující zaměstnanci Společnosti Corsa Tech s.r.o. na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem,  uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje a datum převzetí. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení  s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

 

5. Pokud kupující nesdělí jinou adresu k provedení dodávky Společnosti Corsa Tech s.r.o., platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres  Společnost Corsa Tech s.r.o. může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

  

6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat Společnost Corsa Tech s.r.o. o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje Společnost Corsa Tech s.r.o. jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

 

7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list. 

Dodací list potvrzený kupujícím bude přiložen k faktuře.

Dodací list obsahuje:

- identifikaci kupujícího dle kupní smlouvy

- číslo objednávky kupujícího

- předmět plnění  a ceny za jednotlivé položky

 

8. Symboly dostupnosti zboží

Symbol "Dostupné" : Zboží je obvykle skladem v e-shopu nebo u dodatavatele. Dodací doba takto označeného zboží je obvykle 1-14 pracovních dní. Symbol nerozlišuje varianty produktu (obvykle velikosti zboží). Pokud dodací doba neodpovídá je zákazník informován telefonicky nebo e-mailem.

Symbol "Dostupné na centrálním skladě" : Zboží je obvykle skladem u dodavatele. Dodací doba takto označeného zboží je obvykle 3-30 pracovních dní. V případě že dodací doba neodpovídá je zákazník informován telefonicky nebo e-mailem

Symbol "Dostupné u výrobce" : Takto označené zboží se obvykle nevozí do ČR a na skladě jej drží pouze výrobce. Dodací doba je pak cca 7-60 pracovních dní. U takto označených produktů můžete být zákazník požádán o složení zálohy neboť se jedná o zboží na speciální objednávku. Zboží nelze vrátit ani vyměnit.

Symbol "Pouze na objednávku" : Zboží je pouze na speciální objednávku zákazníka. Zákazník může být požádán o složení zálohy na produkt. O dodací době je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Zboží nelze vrátit ani vyměnit

 

Na vyžádání kupujícího je k dodacímu listu připojeno prohlášení o shodě podepsané odpovědnými  pracovníky Společnosti Corsa Tech s.r.o..

 

 

 

 

Kupní  cena a platební podmínky

 

1. Kupní cena je stanovena ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře, popř. dodacím listě. Kupní cena je cenou zboží, balné a poštovné, popř. dopravné  je účtováno zvlášť, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit Společnosti Corsa Tech s.r.o. také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Ceny zboží uvedené v ceníku, popř. katalogu Společnosti Corsa Tech s.r.o. jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Tím není omezena možnost Společnosti Corsa Tech s.r.o. uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží uvedené v ceníku, popř. katalogu Společnosti Corsa Tech s.r.o. je informativního charakteru a Společnost Corsa Tech s.r.o. není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

Kupující je s ceníkem seznámen.

 

2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění). Společnost Corsa Tech s.r.o. nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu s výjimkou případů uvedených čl. VII. podmínek .

 

3. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:

a) jméno a příjmení, popř. firmu kupujícího,

b) sídlo nebo místo podnikání kupujícího,

c) IČO a DIČ kupujícího,

e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,

f) datum splatnosti,

g) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, pokud se nejedná o sběrnou fakturu,

h) uvedení celkové ceny bez DPH,

i) DPH,

j) uvedení celkové částky k úhradě,

k) číslo dodacího listu, pokud byl vystaven zvlášť,

l) zákaznické číslo, pokud je přiděleno.

.

 

4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy a na základě faktury zaslané Společností Corsa Tech s.r.o. kupujícímu může kupující uhradit Společnosti Corsa Tech s.r.o. následujícími způsoby:

a) v hotovosti v provozovně Společnosti Corsa Tech s.r.o. na adrese Novoveská 281/20, Ostrava, 70900;

a) bezhotovostně převodem na účet Společnosti Corsa Tech s.r.o. uvedený na faktuře;

b) dobírkou

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti Corsa Tech s.r.o..

 

5. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je Společnost Corsa Tech s.r.o. oprávněna na něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky denně po dobu prvních 30 dnů prodlení.  Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je Společnost Corsa Tech s.r.o. oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné kupní ceny a je rovněž oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.

Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu Společnosti Corsa Tech s.r.o. nebo po dohodě s ní  a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

6. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

 

Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 

1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Společnosti Corsa Tech s.r.o., který je nedílnou součástí těchto podmínek. Pro zveřejnění reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejně ustanovení o zveřejnění těchto podmínek.

 

 2. Pokud není ceníkem stanoveno něco jiného, Společnost Corsa Tech s.r.o. poskytuje na veškeré zboží záruku  v délce 24 měsíců od předání a převzetí, pokud není výrobcem poskytována záruční doba jiná. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží .

 

 

Vrácení zboží

 

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se Společnost Corsa Tech s.r.o. zavazuje zboží převzít zpět a vystavit příslušným způsobem upravenou fakturu nebo dobropis.

To neplatí, pokud se jedná o nadstandardní zboží dle odst. 4 čl. I.  podmínek.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele

 

1. Ustanovení této části podmínek se vztahuje pouze za kupujícího spotřebitele.

 

2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo bylo objednáno na závaznou objednávku, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI. odst. 2 nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Společnosti Corsa Tech s.r.o. odesláno nejpozději ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

4. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Společností Corsa Tech s.r.o., který je dostupný na webové stránce Společnosti Corsa Tech s.r.o. www.oblecenipromotorkare.cz Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel doručit na adresu skladu (Novoveská 281/20, Ostrava, 70900) Společnosti Corsa Tech s.r.o. či na adresu elektronické pošty Společnosti Corsa Tech s.r.o..

 

5. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy je kupující spotřebitel povinen vrátit Společnosti Corsa Tech s.r.o. zboží, které od něho obdržel, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Společnosti Corsa Tech s.r.o., a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

6. V případě odstoupení kupujícího spotřebitele od smlouvy vrátí mu Společnost Corsa Tech s.r.o. nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího spotřebitele přijal, a to  převodem na účet kupujícího spotřebitele. Společnost Corsa Tech s.r.o. je oprávněna vrátit kupujícímu spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí Společnost Corsa Tech s.r.o. kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost Corsa Tech s.r.o. není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí.

 

7.  Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

 

8. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Společnost Corsa Tech s.r.o. oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny.

 

9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Společností Corsa Tech s.r.o. a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím Společností Corsa Tech s.r.o. vrátit i poskytnutý dárek.

 

10. Zboží, které nebylo v době objednávky skladem a bylo objednáno na přání zákazníka lze vrátit pouze v případě dohody s prodávajícím. O zboží které není na skladě v době objednávky je zákazník informován telefonicky, popř. e-mailem. 

 

 

         Zvláštní ustanovení o nadstandardním zboží a nadstandardních službách

 

1. Nadstandardní zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo písemné kupní smlouvy. Na výzvu  Společnosti Corsa Tech s.r.o. k  zaplacení finanční zálohy je kupující povinen ji složit následně po potvrzení objednávky a vystavení zálohové faktury  na účet společnosti Corsa Tech s.r.o. Záloha bude odečtena v konečné faktuře z celkové ceny objednaného zboží.

 

2. Společnost Corsa Tech s.r.o. může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví Společnost Corsa Tech s.r.o.. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane. Na základě této kupní smlouvy přidělí Společnost Corsa Tech s.r.o. kupujícímu zákaznické číslo, kterým je kupující povinen se vůči Společnosti Corsa Tech s.r.o. prokazovat.

 

 

Ochrana osobních údajů

 

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále jen jako „osobní údaje“).

 

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností Corsa Tech s.r.o., a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Společností Corsa Tech s.r.o. také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

 

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může Společnost Corsa Tech s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Společností Corsa Tech s.r.o. bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost Corsa Tech s.r.o. o změně ve svých osobních údajích.

 

6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost Corsa Tech s.r.o. povinen tuto informaci předat.

 

 

Ostatní ustanovení

 

1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 

2. Společnost Corsa Tech s.r.o. je oprávněna odstoupit od jakékoli kupní smlouvy kromě ostatních případů uvedených v podmínkách rovněž v případě, že kupující zakoupil zboží, ke kterému má Společnost Corsa Tech s.r.o. exkluzivní distribuční práva, od jiné osoby než od Společnosti Corsa Tech s.r.o. nebo společnosti pověřené prodejem tohoto zboží společností Corsa Tech s.r.o.

 

3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem Společnosti Corsa Tech s.r.o., a to na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společností Corsa Tech s.r.o. na elektronickou adresu kupujícího. 

 

4. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje Společnost Corsa Tech s.r.o. prostřednictvím své e-mailové adresy info@oblecenipromotorkare.cz .

 

5. Společnost Corsa Tech s.r.o. je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad na ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

6. Společnost Corsa Tech s.r.o. není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Společností Corsa Tech s.r.o. v elektronické podobě a není přístupná.

 

8. Strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto podmínek především dohodou.  Všechny spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů, jež se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, budou rozhodovány v rozhodčím řízení, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle Řádu tohoto rozhodčího soudu. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na kupujícího spotřebitele.

 

9. V případě, že dojde ke sporu z kupní smlouvy uzavřené mezi Společností Corsa Tech s.r.o. a kupujícím, má kupující spotřebitel dle ustanovení § 20d zákona č.634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění právo na mimosoudní řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce, http://www.coi.cz/. K mimosoudnímu řešení sporu je možné přistoupit až poté, co se kupujícímu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností Corsa Tech s.r.o.. Tuto skutečnost musí kupující České obchodní inspekci prokázat.

 

10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za Společnost Corsa Tech s.r.o. . Společnost Corsa Tech s.r.o. je oprávněna podmínky kdykoliv měnit nebo doplňovat. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce Společnosti Corsa Tech s.r.o. www.oblecenipromotorkare.cz nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější podmínky ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

 

11.

a) Každá objednávka, kterou nakupující učiní je dle naších obchodních podmínek závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Zákazník tímto také souhlasí s podmínkami e-shopu www.oblecenipromotorkare.cz do kterých zahrnujeme způsob platby a dopravy, dodací podmínky, reklamační řád a smluvní pokuty.
b) Jestliže zákazník zboží odeslané dobírkou nevyzvedne, bude požadováno uhrazení nákladů na odeslání a manipulační poplatek „smluvní pokuta“ ve výši 1000 Kč. (popř. 38,5 EUR)
c) Dále upozorňujeme, že všechny neuhrazené částky včetně neuhrazených smluvních pokut budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených. Zároveň bude nakupující zařazen do evidence nespolehlivých zákazníků. V tomto případě si vyhrazujeme právo odmítnout objednávku nespolehlivého zákazníka.


Follow us on Facebook